مصوبه شماره 1  97/01/25

 

بند 1- تصویب و اعلام عمومی گزارش عملکرد پایان سال 1396 شهرداری

بند 2- شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت کمک به دفتر امام جمعه شهر خشکرود از محل اعتبارات ماده 16 

بند 3 - عقد قرارداد جمع آوری زباله مجتمع مسکونی  شرکت زرین کشت  به صورت هفتگی  و هر سرویس به مبلغ 1/200/000ریال به مدت یک سال 

بند4 - تصویب فروش سواری پراید مستعمل به شماره شهربانی 537 ل 21 ایران 57 از طریق مزایده و طبق قوانین و مقررات و خرید یک دستگاه وسیله نقلیه به صورت  (نقدی  یا  اقساط )  تا سقف مبلغ 600/000/000ریال از نمایندگی های مجاز تولیدات داخلی.

بند 5 - شهرداری نسبت به احداث یک دستگاه  سرویس بهداشتی عمومی جنب غسالخانه آرامستان شهر تا سقف 500/000/000ریال اقدام و اعتبار طرح در متمم بودجه پایدار گردد.

بند 6 - میزان حق الجلسه اعضای کمیسیون های شهرداری به شرح ذیل ارسال میگردد.

کمیسیون ماده 5 به ازای هرساعت 1/000/000ریال برای اعضا و دبیر کمیسیون

کمیسیون ماده 100 به ازای هرساعت 2/000/000ریال برای اعضا و دبیر کمیسیون

کمیسیون ماده 77 به ازای هرساعت 1/500/000ریال برای اعضا و دبیر کمیسیون

کمیسیون انطباق به ازای هرساعت 1/500/000ریال برای اعضا  ونماینده شهرداری و شورای اسلامی و فرمانداری با نامه فرمانداری محترم.

سایر کمیسیونهای شهرداری به ازای هر ساعت 1/000/000ریال برای اعضا  و دبیر کمسیون