مصوبه شماره 17 مورخ 96/12/22

 

بند 1 -  شهرداری به استناد بند 2 صورت جلسه مورخه 20/12/1396 ستاد هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور شهرستان  نسبت به  واریز مبلغ 10/000/000 ریال  به حساب شرکت جهان سیر ایثار از محل اعتبارات ماده 16  اقدام نماید.

بند 2- در راستای اجرای بند 8 ذیل ماده 55 وظایف شهرداری به پیوست 4 نسخه اصلاح بودجه سال 1396 شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.