مصوبه شماره 16 مورخ 96/12/08

 

بند 1- در خصوص عقد قرارداد انجام کلیه خدمات شهری بصورت حجمی به مبلغ 6000 میلیون ریال طبق بخشنامه اعلامی توسط سازمان