مصوبه شماره 15 مورخ 96/11/16

 

بند1- بودجه سال 1397 شهرداری مورد تصویب قرار گرفت و همچنین اختیار معاملات متوسط در شهرداریها به شهردار داده می شود.

بند 2- کمک به برنامه فرهنگی انس با قران به مبلغ    ریال از محل ماده 16

بند 3- خرید  کارت هدیه به مبلغ 1/000/000 ریال به تعداد 7 عدد  بابت تجلیل از خانواده معزم شهدا شهر خشکرود  از محل اعتبارات ماده 17 

بند 4-  تقدیر و تشکر از پرسنل نمونه کارمندی در پایان سال به تعداد 11 نفر با نظر شهردار تا سقف

132/000/000ریال از محل اعتبارات ماده 2