مصوبه شماره 14 مورخ 96/11/02

بند1- در خصوص تامین هزینه های صدورمجوز  ساختمان خیر ساز توسط آقایان حاج امرالله و حاج ابولفضل دلیری ، تا 120 مترمربع به مبلغ 29/240/111ریال  از محل اعتبارات ماده 16 

بند 2-  خرید خوار و بار عید  تا سقف مبلغ 2/000/000ریال به ازای هر نفر اعم از پرسنل ( کارمندی – کارگری ) از محل اعتبارات ماده 2