مصوبه شماره 13     مورخ 96/10/04

بند 1- در خصوص معاف نمودن عوارض شهرداری ساختمان اورژانس

بند 2- تملک زمین آقای حسین امینی بیات و تکمیل خیابان شهید بهشتی