مصوبه شماره 12     مورخ 96/09/27

بند 1- در خصوص تصویب تفکیک زمین های آقایان مقصود مفخمی ، بخشعلی لسان و سیف الله قدرت الله و علی مفخم