مصوبه شماره 11       مورخ 96/09/13

بند 1- در خصوص  تایید و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات   شهرداری مورد عمل برای سال1397 

بند 2- پرداخت 40/000/000 ریال از  هزینه های ستاد اقامه نماز جمعه شهر خشکرود از محل اعتبارات ماده 16