مصوبه شماره 10      مورخ 96/08/22

بند1- در خصوص رفع ابهام بند 3 مصوبه شماره 7 در خصوص هزینه یادواره شهدای شهرستان