مصوبه شماره 9       مورخ  96/08/16

بند 1- در خصوص پرداخت 20/000/000ریال کمک هزینه دیوارپوش  کلانتری 14 خشکرود   

بند 2- در خصوص انتخاب آقای محمد پرپین بعنوان حسابرس اسناد مالی سال 1396