مصوبه شماره 8      مورخ  96/08/01

بند1- در خصوص تصویب تفکیک و تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی زمین آقای خیرالله دلیریان