مصوبه شماره 5      مورخ 96/06/27

بند 1- در خصوص معرفی سرکار خانم الهام رکوعی (عضو شورای اسلامی شهر خشکرود) بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خشکرود در شورای فرادست(شورای شهرستان زرندیه)