مصوبه شماره 4     مورخ 96/06/27

بند 1- در خصوص پرداخت هزینه جوائز همایش پیاده روی شهر خشکرود به مبلغ 10/000/000ریال از محل اعتبارات ماده 17