اخبار

مصوبه شماره 4     مورخ 96/06/27

بند 1- در خصوص پرداخت هزینه جوائز همایش پیاده روی شهر خشکرود به مبلغ 10/000/000ریال از محل اعتبارات ماده 17

ادامه مطلب: مصوبه شماره 4 مورخ 96/06/27

مصوبه شماره 3    مورخ 96/06/13 

بند1- انتخاب معاون اول ( مهندس احمدی ) ومعاون دوم شهرداری( دکتر راستگو)

بند2- انتخاب مسئولین خبره در امور فنی( مهندس احمدی ) و امور مالی و ذیحسابی شهرداری( دکتر راستگو) 

بند3- پرداخت بخشی از هزینه یادواره شهدای شهرستان زرندیه به مبلغ 10/000/000ریال از محل اعتبارات ماده 5

 

ادامه مطلب: مصوبه شماره 3 مورخ 96/06/13

زیر مجموعه ها