مصوبه شماره 1 مورخ 96/06/01

بند 1 - با توجه به شروع کار شورای دوره پنجم و با توجه به تبصره 3 بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 هیأت محترم وزیران، آقای محمدرضا رستمی فرزند هژبر در سمت شهردار شهر خشکرود ابقا می گردد، امیدواریم با همکاری و همفکری موفقیت های خوبی حاصل گردد.