مصوبه شماره 7     مورخ 96/07/24

بند 1- در خصوص ارسال مجدد مصوبه شماره 3