مصوبه شماره 6    مورخ 96/07/17

بند 1- در خصوص بررسی و تایید و تصویب گزارش عملکرد شش ماهه شهرداری