مصوبه شماره 3    مورخ 96/06/13 

بند1- انتخاب معاون اول ( مهندس احمدی ) ومعاون دوم شهرداری( دکتر راستگو)

بند2- انتخاب مسئولین خبره در امور فنی( مهندس احمدی ) و امور مالی و ذیحسابی شهرداری( دکتر راستگو) 

بند3- پرداخت بخشی از هزینه یادواره شهدای شهرستان زرندیه به مبلغ 10/000/000ریال از محل اعتبارات ماده 5