مصوبه شماره 2  مورخ 96/06/06

بند 1- معرفی اعضای کمسیون های 1 و 2 ماده 100 ،77  و 5

 

طی جلسه مورخ  96/06/06 اعضای شورا به شرح ذیل به عنوان عضو کمسیون های زیر معرفی گردیدند.

 

  • آقای ابوالفضل دلیری کمیسیون 1 ماده 100 و کارگروه کمیسیون انطباق مصوبات شورا
  • آقای غلامرضا دلاوری کمیسیون 2 ماده 100
  • آقای ابوالفضل شجاعی کمیسیون ماده 77
  • خانم الهام رکوعی کمیسیون ماده 5